• Cüz 01

  Əl Fatihə 1 - Əl Bəqərə 141

 • Cüz 02

  Əl Bəqərə 142 - Əl Bəqərə 252

 • Cüz 03

  Əl Bəqərə 253 - Ali İmran 91

 • Cüz 04

  Ali İmran 92 - Ən Nisa 23

 • Cüz 05

  Ən Nisa 24 - Ən Nisa 147

 • Cüz 06

  Ən Nisa 148 - Əl Maidə 82

 • Cüz 07

  Əl Maidə 83 - Əl Ənam 110

 • Cüz 08

  Əl Ənam 111 - Əl Əraf 87

 • Cüz 09

  Əl Əraf 88 - Əl Ənfal 40

 • Cüz 10

  Əl Ənfal 41 - Ət Tövbə 93

 • Cüz 11

  Ət Tövbə 94 - Hud 5

 • Cüz 12

  Hud 6 - Yusuf 52

 • Cüz 13

  Yusuf 53 - İbrahim 52

 • Cüz 14

  Əl Hicr 1 - Ən Nəhl 128

 • Cüz 15

  Bəni İsrail 1 - Əl Kəhf 74

 • Cüz 16

  Əl Kəhf 75 - Ta Ha 135

 • Cüz 17

  Əl Ənbiya 1 - Əl Hacc 78

 • Cüz 18

  Əl Muminun 1 - Əl Furqan 20

 • Cüz 19

  Əl Furqan 21 - Ən Nəml 55

 • Cüz 20

  Ən Nəml 56 - Əl Ənkəbut 45

 • Cüz 21

  Əl Ənkəbut 46 - Əl Əhzab 30

 • Cüz 22

  Əl Əhzab 31 - Yasin 27

 • Cüz 23

  Yasin 28 - Əz Zumər 31

 • Cüz 24

  Əz Zumər 32 - Fussilət 46

 • Cüz 25

  Fussilət 47 - Əl Casiyə 32

 • Cüz 26

  Əl Casiyə 33 - Əz Zariyat 30

 • Cüz 27

  Əz Zariyat 31 - Əl Hədid 29

 • Cüz 28

  Əl Mucadələ 1 - Ət Təhrim 12

 • Cüz 29

  Əl Mulk 1 - Əl Mursəlat 50

 • Cüz 30

  Ən Nəbə 1 - Ən Nas 6